МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково

0
1470

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” е юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на трите общини – Мъглиж, Казанлък и Гурково. Предмета на дейност e да подобрява качеството на живот на МИГ – територията, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ВОМР /Водено от общностите местно развитие/ чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие. Повече за проекта разказва Радостина Вълкова – Изпълнителен директор на проекта.

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here