Парламентът прие промени в данъчното законодателство

0
888

Парламентът прие на първо четене със 104 гласа „за“, 81 „против“ и 3 „въздържал се“ промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони. Сред тях са Законът за ДДС, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси.

От „БСП за България“ и ДПС възразиха срещу този подход и заявиха, че няма да подкрепят измененията.

Филип Попов от левицата коментира, че през един закон управляващите правят промяна в цялата приходна част на бюджета. „На тъмно, пряко и преносно, решават колко кожи да смъкнат от гърба на българските граждани“, посочи той.

Йордан Цонев /ДПС/коментира, че управляващите свеждат парламентарния дебат до това да казват от трибуната дали подкрепят или не промените. Аргументите не са важни за вас, така че няма и да ви ги дадем, заяви той. Цонев посочи само, че с измененията се увеличава данъчното бреме за земеделските производители.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/ отбеляза, че в 90 процента от обема си промените транспонират шест европейски директиви. Има няколко разпоредби, които касаят намаляване на административната тежест на данъкоплатците, и няколко разпоредби, които целят да се предотвратят възможностите за избягване на данъчни плащания, посочи тя.

Румен Гечев /“БСП за България“/ възрази, че левицата не е против директивите на ЕС, но е против покрай тях да бъдат прокарвани и други текстове в седем закона, които имат сериозно влияние върху бюджетните приходи и ще повлияят върху съдбата на редица български фирми. Той посочи още, че Министерството на финансите не е представило никакви разчети за ефекта от промените.

Гечев коментира, че се предлага нулев акциз за стоките и услугите, които ние ще доставяме на въоръжените сили на страни-членки на НАТО на територията на България. По думите му, българските болници ще плащат акциз при покупка на горива, а базите на САЩ у нас – не.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи/дейност от Република България към друга част на същото предприятие извън страната.

С промени в преходните и заключителните разпоредби се изменя Законът за данъците върху доходите на физическите лица. Намалява се административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО.

В Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се предвижда физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност и които осъществяват дейности, посочени в патентните дейности към ЗМДТ, ще се облагат с годишен патентен данък. При безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, се възстановява подаването на данъчна декларация за облагане с данък.

Предвижда се и служител на общинската администрация да образува служебно партида за придобито по наследство превозно средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, в случай че не е подадена декларация за притежавано превозно средство в законоустановения 6-месечен срок.

Новини бг

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here