Вижте в Пресс ТВ решенията от днешното заседание на Правителството

0
200

 

България да бъде сред

топдестинациите

в Централна и Източна Европа,

предвижда Стратегията за развитие на

туризма

България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа – това е визията, залегнала в приетата от Министерския съвет Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.). Целта е страната ни да бъде добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранени култура и природа.

Документът подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсифицикацията на туристическия продукт, възстановяването и поддръжката на съществуващите туристически зони. Посоката е към подобряване облика на дестинацията България като цяло.

Стратегията има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географските ресурси, с които страната разполага, като същевременно акцентира върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

Като се отчитат най-значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и бъдещето на българския туризъм в периода до 2020 г. и до 2030 г., в стратегията се набелязва необходимостта от:

 • разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория 65+ години като комбинация между специализираните видове туризъм – балнео-, културен, еко- и селски туризъм и др.;

 • насочване на националната реклама и към този сегмент туристи с акцент върху възможностите, които страната предлага за развитие на оздравителен туризъм чрез разширяване на хотелската база с изграждане на балнео- (медикъл СПА) и таласотерапевтични центрове и предоставяне на възможности туристите да се възползват от лечебните свойства на българските минерални води и лечебна кал;

 • разработване на специализирани туристически продукти, които имат потенциал за преодоляване на сезонността и създаване на емоционална връзка с България;

 • търсене на възможности за привличане на инвестиции в туризма.

Проектът на стратегия беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МИЕ.

Одобрени са мерките за 2014 г. за

изпълнение

на Националната стратегия за

младежта

Правителството прие плана за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Документът представя планираните задачи и дейности за постигане на основната цел в политиката за младите хора в страната – подобряване на качеството на живот и на условията за успех на всеки млад човек.

Планът е структуриран спрямо основните приоритети на Стратегията и отразява отговорностите на всички ресорни държавни институции и общините относно грижата за младежите. Изпълнението на мерките цели насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и в селските райони, развитие на междукултурния и международния диалог, повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Финансирането на задачите и дейностите, заложени в Плана, е обвързано както с годишните бюджети на отделните министерства и ведомства, така и с национални, европейски и международни програми, действащи в страната ни през 2014 г.

Правителството одобри днес и отчета за изпълнението на Плана по стратегията за 2013 г. В него са обобщени извършените дейности от централните и местните администрации в полза на младите хора в страната през 2013 г., както и участието на младежите в инициативите на местно, регионално и национално ниво.

Правителството прие Националния доклад

за състоянието и опазването на околната среда

през 2012 г.

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. Целта на документа е да информира институциите и обществеността за състоянието на екологичната обстановка, тенденциите и динамиката на промените в околната среда, извършените законодателни, административни и инвестиционни мерки и приоритетните области в националната екологична политика.

Основната работа по изготвяне на доклада е извършена в Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ. Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена група експерти. Данните, предоставени от тях, са свързани с развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия.

Анализите в доклада показват, че източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси в икономическите сектори и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци.

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид от ТЕЦ са 82% от националните емисии за 2012 г.

Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната като цяло. Наблюдава се постепенно подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. Средно за ЕС този показател е 42 процента. През годината са депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

През 2012 г. не са регистрирани повишения на обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Няма отклонение от нормалния радиационен статус и в районите на АЕЦ – Козлодуй и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, който остава под 0,01 mSv.

Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като се отчита намаление с 3 п.п. в сравнение с 2011 г. Водещите градове по рискова шумова експозиция на населението са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на шум отговарят на нормативните изисквания.

Пълният текст на Доклада ще бъде публикуван в интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.

Създава се унифициран списък на органите, ползващи централизирано възлагане по ЗОП

Правителството направи промени в ПМС 112/2010, с което е създаден Централен орган за обществени поръчки за нуждите на министерствата и се определят отношенията на ЦООП с възложителите.

Измененията са изготвени във връзка с необходимостта Министерството на инвестиционното проектиране да бъде включено към кръга от възложители по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ПМС 112/2010, както и да бъдат актуализирани наименованията на останалите министерства. Същевременно промяната предвижда да бъде въведен унифициран списък на възложителите чрез препращане към чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията, който изброява централните органи на изпълнителната власт. В момента в ПМС 112/2010 като възложители са посочени отделните министри, което налага постановлението да бъде изменяно при всяка структурна промяна в Министерския съвет.

България ще запише допълнителни 67 акции

в Международната финансова корпорация

при селективното увеличение на капитала

на институцията

Правителството одобри участието на България в селективното увеличение на капитала на Международната финансова корпорация (МФК) и упълномощи министъра на финансите да подпише документа за записване на разпределените за страната акции.

Към момента дяловото участие на България в МФК се състои от 4867 акции на стойност около 4,87 млн. щатски долара. С решение на Управителния съвет на МФК, влязло в сила през м. юни 2012 г., е извършено селективно увеличение на капитала на МФК, като на България е дадено право да запише допълнителни 67 акции в международната финансова институция на стойност 67 000 щ. долара. Записването и плащането ще се осъществят през 2014 г., като необходимите за целта средства са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година.

МФК е част от Групата на Световната банка. Специализацията й в рамките на Групата е развитието на частния сектор в страните-членки. България се е присъединила към МФК през 1991 г. Корпорацията има важни функции като катализатор за нарастване обема и качеството на преките чуждестранни инвестиции в страната, като се фокусира основно върху подкрепа на частни проекти за инвестиции под формата на финансиране и/или дялови участия.

Записването на акциите представлява позитивен сигнал към МФК като се има предвид характера на увеличението и ролята на корпорацията във финансирането на частни проекти, засягащи страната. Предвид спецификата на институцията, записването на акциите представлява и принос на България към международното сътрудничество за развитие, като плащането им се отчита като официална помощ за развитие.

Правителството осигури 300 хил. лв. за закупуване на дихателни апарати

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерство на здравеопазването.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. С тях ще бъдат закупени дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен или Бекер. С осигуряването на тези апарати ще се постигне понижение на честите хоспитализации на пациентите поради дихателни усложнения и ще се гарантира по-благоприятна прогноза.

По данни на лечебните заведения в страната, прогнозният брой на пациентите за дихателна оценка за 2014 г. е 40, като тези с необходимост от апаратно дихателно подпомагане за втората половина на годината са десет.

Над 1,2 млн. лв. се отпускат допълнително

за стипендии за образователни резултати

на общинските училища

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за 2014 г. за общините в размер на 1 284 712 лв. за стипендии за образователни резултати на общинските училища.

Финансовите средства се осигуряват за сметка на предвидените в бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях се дава възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика училища да провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образование.

С друго постановление Министерският съвет одобри промени в утвърдените разходи по области на политики по бюджета на МОН за 2014 г. С тях ще бъде компенсиран недостигът на средства за увеличение на общия размер на трансфера за държавните висши училища в резултат на настъпили промени в броя на студентите и докторантите, въз основа на които е определен размерът на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища за 2014 г.

Постановлението предвижда намаляване на разходите по политиката в областта на средното образование с 3,6 млн. лв. и увеличение със същата сума на разходите за висше образование. По този начин ще бъде финансово осигурено обучението на приетите студенти и докторанти, съгласно данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето образование.

Министерството на отбраната получи разрешение за продажба на имоти

Правителството разреши да бъдат продадени шест военни имота, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия.

Имотите се намират в:

 • община Сандански, обл. Благоевград – поземлен с площ 20 629 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 792 476,20 лв.;

 • гр. Велико Търново, ул. „Беляковско шосе” №11 – поземлен с площ 8848 кв. м, застроен с три сгради, данъчна оценка 654 826,40 лв.;

 • гр. Монтана – поземлен с площ 14 027 кв. м, застроен с четири сгради, данъчна оценка 1 107 654,40 лв.;

 • гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” №173 – поземлен с площ 25 052 кв. м, застроен с 21 сгради, данъчна оценка 2 586 578,60 лв.;

 • землището на с. Узунджово, обл. Хасково – поземлен с площ 2 661 254 кв. м, застроен с 80 сгради, данъчна оценка 7 374 709,70 лв.;

 • местността „Геджи борум” край Харманли – поземлен с площ 125 086 кв. м, застроен с една сграда, данъчна оценка 1 141 821,80 лв.;

Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.

Осигурен е терен за база на „Благоустрояване

и озеленяване” в Каспичан

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Каспичан правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. На терена от 6,8 дка са построени две сгради. Той е необходим на местната власт за осигуряване на материална база за съхранение на техниката и оборудването на новосъздаденото звено „Благоустрояване и озеленяване”.

С друго решение кабинетът промени от частна в публична държавна собственост статута на имот във Враца и го предостави безвъзмездно за управление на МВР. Това е петият етаж на административната сграда на ул. „Полк. Кетхудов” №2 в града. Помещенията са необходими на местното областно управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

На днешното си заседание Министерският съвет прие и решение за отчуждаване на имоти и на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на отсечка от Софийския околовръстен път. Имотите се намират в район „Люлин”. Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

За одобрение от Народното събрание е предложено Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МЗХ и Световна банка

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), подписано на 20 март т. г.

Сключването му ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.

В документа са включени и дейности, свързани с дефиниране на рамката за програмиране и приоритизиране за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти в селските райони. Това ще доведе и до увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в програмния период 2014-2020 г.

Утвърдено е споразумението между ЕС и Норвегия за сътрудничество за спътникова навигация

Правителството утвърди подписаното през септември 2010 г. Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия.

ЕС е разположил на територията на Норвегия две наземни съоръжения, които са важни за функционирането на Европейската сателитна навигационна система „Галилео” и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие.

Споразумението има за цел да насърчи и улесни сътрудничеството между ЕС и Норвегия при развитието на гражданската глобална навигационна сателитна система, тъй като кралството има високи постижения и принос в развитието на тези програми като член на Европейската космическа агенция. Документът установява общите принципи на сътрудничество и правата и задълженията на Норвегия. Той също така има за цел да постигне пълни гаранции за защитата на наземните съоръжения на ЕС.

Правителството отмени също така решението, взето на последното заседание на Министерския съвет, с което беше разрешено на корабите „Акад. Голицин” и „Искател” да извършват детайлизирани проучвания на морското дъно с помощта на необитаем подводен апарат в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Оптимизира се процесът по присъединяване

на нови страни към Техническото споразумение

по програмата „Европейски флот за въздушен транспорт”

Правителството упълномощи министъра на отбраната да провежда преговори и да подписва постъпилите ноти за присъединяване на държави-членки на ЕС или на държави от Шенгенското пространство към Техническото споразумение относно дипломатическите разрешения за прелитане и кацане на военнотранспорти самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите-участнички в програмата „Европейски флот за въздушен транспорт”. Министерствата на отбраната и на външните работи, съобразно техните компетенции, ще предприемат необходимите действия по прилагането на процедурата за присъединяване и участие в Техническото споразумение.

С приетото от правителството решение се оптимизира процесът на подписване на типовите ноти, постъпили за присъединяване и участие в Споразумението. То представлява принос на страната ни към усилията на държавите-членки за подобряване на ефективността на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Рамковото споразумение за програмата „Европейски флот за въздушен транспорт” е подписано от 18 държави-членки на ЕС. Програмата се реализира в рамките на дейността на Европейската агенция по отбрана и има за цел да разшири капацитета на ЕС за извършване на въздушни превози на войски, въоръжения, техника и материални средства в мирно време и при провеждане на операции в отговор на кризи. Техническото споразумение е част от документите, необходими за изпълнението на програмата. То позволява съкращаване на сроковете за извършване на полетни мисии от военнотранспортната авиация и спестяване на авиационен ресурс.

Одобрени са резултатите от два Съвета на ЕС

Правителството одобри доклади за проведените дискусии и взетите решения на два Съвета на Европейския съюз – по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване”), проведено на 28 и 29 април в Атина, и „Външни работи/Търговия”, състояло се на 8 май в Брюксел.

На срещата си в гръцката столица министрите от ЕС обсъдиха темите за електронното здравеопазване, миграцията и общественото здраве, както и отражението на икономическата криза върху здравеопазването.

При обсъждането на първата тема министри взеха под внимание добрите практики при въвеждането на електронните рецепти. В панел „Миграция и обществено здраве“ ЕК подчерта необходимостта от еднакво и ефективно равнище на скрининга, така че да не се поощрява преминаването на имигранти през онези държави-членки, в които контролът е занижен. По темата „Икономическата криза и здравеопазването“ участниците подчертаха необходимостта от по-активно включване на ресор „Здравеопазване“ във всички политики, така че секторът да не бъде доминиран единствено от фискални аргументи.

В рамките на втория Съвет бяха обсъдени въпроси, свързани с актуалното състояние на преговорите между ЕС и Канада по икономическото и търговско споразумение, хода на преговорите между ЕС и Япония по споразумението за свободна търговия, програмата за развитие от Доха, актуалното състояние на преговорите по споразумението за икономическо партньорство и въпроси, свързани с прилагането на търговски преференции спрямо Хърватия от страна на трети държави, които имат споразумения за свободна търговия с ЕС.

Близо 186 млн. лв. от концесионна дейност

са постъпили в МИЕ през 2012 г., приходите

за общините са се увеличили с над 44%

Към 31.12.2012 г. на територията на България действат общо 436 концесии за добив на подземни богатства. Постъпилите приходи от концесионна дейност за 2012 г. са в размер на 185 926 171 лв. Концесионните плащания са 75 765 737 лв., което е с над 13 млн. лв. повече в сравнение с 2011 г. (21,3% увеличение). По бюджетите на общините, на чиито територии са разположени находищата, са преведени 34 557 781 лв., което спрямо 2011 г. представлява увеличение с 10 650 403 лв. или 44,55 на сто.

Министерският съвет одобри днес годишните доклади за 2012 г. на комисиите за контрол по предоставени концесии за добив на подземни богатства към министъра на икономиката и енергетиката.

През 2012 г. са сключени 42 нови концесионни договора, сочат докладите. От тях 25 са за добив на строителни материали, 15 – за добив на скалнооблицовъчни материали, и два – за добив на метални полезни изкопаеми.

Одобрени са българските позиции

за два Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на България за предстоящите заседания на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика (формати „Транспорт” и „Телекомуникации” и на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”.

Министрите на транспорта от ЕС ще заседават на 5 и 6 юни в Люксембург. Основните теми, по които ще се опитат да постигнат политическо споразумение, са няколко важни инициативи – Техническият стълб на Четвъртият железопътен пакет и предложението за Директива за изменение на Директива 96/53/ЕО относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността. Те ще обменят мнения по предложението за Регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа.

България приветства усилията на Европейската комисия за постигане на целите, свързани с посочените актове, но считаме че част от техните разпоредби биха създали значителна финансова тежест за съответните държави-членки. Също така, България би подкрепила по-добра гъвкавост относно прилагането на предлаганите мерки, съобразно спецификите на отделните държави-членки.

На 5 и 6 юни в Люксембург ще се проведе заседание на Съвета „ПВР”. В частта Вътрешни работи ще бъде разгледано предложението за регламент относно Агенцията на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол), по което вече е постигнато съгласие. Ще бъде представен Петият шестмесечен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (1 ноември 2013 – 30 април 2014). Европейската комисия е отбелязала, че планира да отправи препоръки към България и Италия, като задейства механизма за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи въз основа на чл. 33 от Регламент „Дъблин III“. Целта е да се окаже подкрепа на тези държави-членки в подготовката им да се справят с миграционния натиск, да се покаже солидарност и да се помогне на търсещите убежище лица. Комисията продължава изцяло да подкрепя присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. Ще бъде разгледана и ревизираната стратегия на ЕС за борба с радикализацията и привличането към тероризъм. Документът набелязва начините, по които ЕС и държавите-членки ще се борят с радикализацията и набирането на терористи, като се има предвид променящият се характер на заплахата и подобреното през последните пет години познаване на тези явления. България подкрепя предложения документ.

По време на съвместното заседание по вътрешни работи и правосъдие ще продължи дискусията относно бъдещото развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. България е изразила позицията си по откритите въпроси, включително относно контрола върху нелегалната миграция, по-широкото използване на иновативни инструменти за граничен контрол и наблюдение и т.н.

В частта „Правосъдие“ ще бъде разгледано предложението за директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства. България оттегли по-рано заявената си резерва и подкрепя предложения текст на проекта в представения вариант. Ще се дискутира предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. Проблемите, по които не е постигнато съгласие, са два: надзорът по отношение на оперативната работа на европейските делегирани прокурори в държавите-членки и съдържанието на концепцията за успоредната компетентност на Европейската прокуратура и националните прокуратури. Председателството е подготвило компромисни предложения по текстовете. В предложението за Регламент относно Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ) се съдържа единна и обновена правна уредба за нова Агенция, която е правоприемник на звеното „ЕВРОЮСТ“. България подкрепя изработения от Гръцкото председателство преработен текст на предложението на Комисията.

Правителството одобри мерки за подобряване

на бизнес средата в България

Министерският съвет одобри мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед показателите на страната ни в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. Подобряването на бизнес средата в България е сред основните приоритети на правителството, залегнали в програмата му „Държавност, развитие, справедливост“.

Съгласно редица престижни международни класации, които изследват конкурентоспособността на икономиката и условията за правене на бизнес, през последните години България изостава значително, което влияе негативно и върху привлекателността на страната ни като предпочитана инвестиционна дестинация. В периода 2010-2013 г. България отстъпва с 22 места в класацията на Световната банка за правене на бизнес. Като цяло докладът отчита, че през последните години у нас не са извършени съществени реформи, които да доведат до подобряване на бизнес средата, поради което останалите държави постепенно успяват да изпреварят страната ни. През 2014 г. България заема 58-мо място.

Най-лошият показател на страната ни в класацията през последните години е свързването с електричество (135-то място от 189 държави). Като слабости тук са отчетени както времето, необходимо за свързване на новопостроената сграда с електричество (130 дни), така и разходите, свързани с това (320% от дохода на глава от населението). През последните години не е отчетен напредък на България в тази сфера.

Друга проблемна област за България касае издаването на разрешително за строеж (118-о място). По този показател е необходимо да се намали броят на изискуемите процедури (18), както и времето, което отнема на инвеститора да се сдобие с разрешението (104 дни). Световната банка отбелязва, че през последните години, вместо да се облекчават, процедурите в тази област стават все по-тежки за инвеститорите и значително затрудняват дейността им.

По отношение на показателя, свързан с производството по несъстоятелност, следва да се отбележи голямата продължителност на процедурата, която съгласно доклада отнема средно 3,3 години у нас, като този показател е почти два пъти по-нисък при страните от ОИСР – 1,7 години. България също така се характеризира с ниско ниво на възстановяване на средствата, което достига едва 32,6%, при 70,6% средно за страните от ОИСР.

Графика 1: Сравнение на индикаторите за България в класацията „DoingBusiness“ за 2013 и 2014 г.1

За подобряване на средата за развитие на бизнес в България се предлага пакет от мерки, с оглед на показателите на България в доклада Правене на бизнес на Световната банка. Предложенията включват промени в следните области:

 1. Цялостно се облекчава процедурата по издаване на разрешение на строеж, като е предвидено:

  • намаляване на проектните части, които се изискват за издаване на разрешение за строеж за определени категории обекти;

  • отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект;

  • преразглеждане на съдържанието, процедурата и етапа, на който се изисква наличие на План за управление на строителните отпадъци;

  • прецизиране на обхвата на строежите, по отношение на които се изисква изготвяне на отделна проектна част по пожарна безопасност;

  • премахване на изискването за представяне на комплексен план-график за последователността на извършване на строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж;

  • мерки за контрол за спазване на изискването на Закона за местните данъци и такси за определяне на таксите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж единствено въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

  • конкретизиране на изискващите се проектни части към инвестиционен проект, в зависимост от вида и категорията на обектите;

  • облекчаване на процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

  • намаляване на срока за издаване на решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС от 30 на 20 дни;

  • намаляване на срока за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект от директора на РЗИ от 30 на 14 дни. Ще се разгледат възможностите за отпадане на процедурата, когато спецификата на обекта не налага това;

  • въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

  • намаляване на срока за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ от директора на РЗИ от 30 на 14 дни.

 2. Изготвяне на предложения за облекчаване на процедурата по свързване с електричество и намаляване на разходите за инвеститорите.

 3. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот чрез регламентиране на максимален срок за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации. Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка в случаите на облагане с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка.

 4. Въвежда се служебен обмен на информация при регистрация на собственост, като отпада изискването за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от общините и на актуално състояние при процедурата по регистрация на собственост.

 5. Облекчават се документацията и формулярите, свързани с процедурите по плащане на данъци и социални осигуровки.

 6. Облекчава се изискваната документация при износ и внос на стоки от страната, което ще намали необходимо време и разходи по тези процедури.

 7. Ще се работи за ускоряване на процедурата по закриване на бизнес, както и за оптимизиране на производството по несъстоятелност чрез намаляване на продължителността (3,3 години в момента) и увеличаване на нивото на възстановяване на средствата (32.6% към момента).

По всяка от мерките на компетентните министри е възложено да изготвят необходимите проекти на закони и подзаконови нормативни актове.

Промени в ЗУТ предвиждат намаляване

на регулаторната тежест в областта

на инвестиционното проектиране и строителството

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ). Проектът е разработен в изпълнение на Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на допитване, осъществено през август 2013 г.

Целите на предлаганите промени са свързани с намаляване регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството. Включени са редица мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, включително съкращаване на сроковете за тези процедури. Въвеждат се единни стандарти за някои процедури чрез Наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като например издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, което по досегашния ред е било определяно чрез наредби на общинските съвети за всяка една община.

Предлагат се изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита и на обществения интерес.

Предлаганите допълнения към текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26.07.2013 год. са изключително важни за прецизиране на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране с цел избягване на противоречиви тълкувания при допускане и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.

Предлаганите промени целят постигането на ефективна защита на интересите на обществото посредством гарантиране на професионалните качества, квалификация и опит на лицата, участващи в инвестиционния процес и повишаване качеството на инвестиционните проекти, чрез по-активно привличане на браншовите организации.

Предлага се прецизиране и допълване на текстове с оглед еднозначно тълкуване и привеждане в съответствие с други закони.

Законопроектът и мотивите към него бяха публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на инвестиционното проектиране.

Регламентирани са нови държавни изисквания

за специалността „Кинезитерапия”

Правителството прие Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от професионално направление „Обществено здраве“ и отмени действащата Наредба от 1999 г. В нея са посочени стандартите за учебните часове и дисциплини и провежданата практика на студентите.

Проектът е изготвен и съгласуван от ръководствата на висшите училища, провеждащи обучение по кинезитерапия – НСА, Русенският университет, Югозападният университет и Медицинския университет – София. Той влиза в сила от новата 2014/2015 учебна година. Студентите, приети преди това, продължават и завършват обучението си при условията, при които са приети, а вече завършилите се ползват с правата на завършилите специалността по новата наредба.

Нормативно е уредена процедурата за утвърждаване на лаборатории за изпитване на игрално оборудване

Правителството направи промени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и реда за извършване на проверки.

С промените се урежда процедурата по утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на списък с лаборатории от България, други държави-членки на ЕС и страни по Споразумението за ЕИП или Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, използван в България. С цел намаляване на административната тежест са редуцирани документите, които се подават в производството по включване на лаборатория в списъка. Отпада задължението лабораториите да предоставят данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитване на оборудването и образци на документите за резултатите от изпитването. Тези данни, подавани като приложение към заявлението до ДКХ, са ненужни предвид гаранциите, които дава сертифицирането на лабораторията по ISO/IES 17025.

Друга промяна е свързана с прецизиране на контролната функция на ДКХ по отношение на игралното оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. Отпада извършването от контролните органи на ДКХ на първоначални проверки на игралното оборудване преди подаване на искане за издаване на лиценз на организатор на хазартни игри. Въведени са две възможности за реализиране на проверките за съответствие на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване по възможно най-ефективния ред. В хода на извършване на проверки от длъжностните лица, при констатирана нередност, свързана с игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване, е предвидено в едномесечен срок организаторът да представи в ДКХ протокол от Българския институт по метрология (БИМ) за извършена проверка на съответствието с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация. Втора възможност е, когато има подадени жалби и сигнали, свързани с експлоатирането на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване, да се извършват съвместни проверки на ДКХ с БИМ.

Направени са и редакции в текста на наредбата с цел яснота и опростеност на разпоредбите. Актуализирана е терминологията в съответствие с последните изменения в Закона за хазарта.

Облекчава се редът за авансово удържане

на вноската от производители, надвишили индивидуалните си млечни квоти

Правителството одобри промени в Наредбата за реда за плащане на вноската при превишаване на националната млечна квота. С тях се облекчават правилата за авансово удържане на вноската от производители на краве мляко чрез одобрени изкупвачи, с въвеждане на изискването за събиране на авансова вноска от производителите, надвишили индивидуалните си млечни квоти само тогава, когато националната млечна квота за доставки е изпълнена на 90%. По този начин се избягва ненужното удържане на авансова вноска от производителите чрез изкупвачите.

Променя се редът за събиране на дължимата от изкупвачите вноска без покритието на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция. Удължава се и крайният срок за внасяне на дължимата вноска чрез изкупвачите и производителите с директни продажби от 31 август на 1 октомври след приключване на съответния квотен принцип.

С приетото постановление се намалява тежестта върху операторите в сектора на кравето мляко – производители и изкупвачи, и се осигурява плавен преход до приключване на системата от млечни квоти през 2015 г.

Изменена е Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Инициативата е на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и е в резултат на установени при прилагането й непълноти и несъвършенства в съществуващи разпоредби.

Най-важното изменение на наредбата е възможността на територията на България да се експлоатират съоръжения под налягане, които са пуснати на пазара в друга държава-членка на Европейския съюз, на Турция или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт.

С проекта са прецизирани и подобрени няколко от съществуващите разпоредби, които са свързани с безопасната експлоатация на съоръженията под налягане, като при това са отчетени несъвършенствата и празнотите, установени при прилагането на действащата уредба. Такива са разпоредбите по отношение на извършването на технически прегледи на съдовете, работещи под налягане, които не отчитаха спецификата на съдовете с външна изолация, предназначени за съхранение на криогенни газове и течности. Опростен е редът за осъществяване на технически прегледи при преместване на едно съоръжение под налягане от едно място на друго на територията на България. Прецизирани са и текстовете от наредбата, предявяващи изисквания към средствата за измерване, по които се контролира налягането в съоръженията под налягане.

Проектът на постановление е публикуван в интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Промени в нормативни актове облекчават потребителите на административни услуги

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на свои нормативни актове. Постановлението е в изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и на Плана за действие за намаляване с 20% на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012-2014 г.

Измененията са в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията. С част от измененията се премахва изискването търговците, заявители на административни услуги, да представят документ за актуално състояние, като вместо това следва да посочват само своя единен идентификационен код. По този начин административният орган ще може да прави справка за актуалното състояние на заявителя от Търговския регистър, който е публичен. В друга част от наредбите е предвидена възможност за подаване на заявления от потребители на административни услуги освен на хартиен носител и по електронен или мрежов път.

Целта на всички изменения е облекчаване на потребителите на административни услуги.

Проектът на постановление е публикуван в интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Полк. Тодор Дочев е предложен за

началник

на НВУ „Васил Левски”

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на бригаден генерал Стефан Янев като началник на Националния военен университет „Васил Левски” и от военна служба, считано от 9 юни т. г., във връзка с подаден от него рапорт.

За началник на НВУ и за удостояване със званието „бригаден генерал” е предложен полк. Тодор Дочев, който в момента е заместник-началник на военния университет.

 

 

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here