Вижте в Пресс ТВ решенията от днешното заседание на МС

0
130

Националният план за действие по заетостта

през 2016 г. ще осигури работа

на над 21 хиляди души

Правителството прие Национален план за действие по заетостта през 2016 г. (НПДЗ). Той ще бъде финансиран в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. С осигурената сума се очаква в заетост да бъдат включени над 21 400 безработни лица, а в обучение – още близо 11 000.

Нова насърчителна мярка в плана е въвеждането на дуалното обучение за безработни лица без квалификация. То ще се реализира чрез предоставяне на средства на работодатели за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа.

С приетия план се дава за първи път възможност за аутсорсване на услуги за безработни лица. За целта ще се предоставят суми за „подкрепена заетост“ на регистрирани фирми посредници за безработни лица, които срещат най-големи трудности при устройване на работа, поради това, че са с висока степен на инвалидност, други проблеми или са от най-рисковите групи. Средствата ще се отпускат на фирмите посредници, които са ги устроили на работа на несубсидирано работно място, след като са ги подпомогнали с услуги, консултирали, включили в обучения и др. и са постигнали повишаване на тяхната пригодност за заетост. Срокът за заетост няма да бъде по-малък от 12 месеца. Планирано е включването на 2000 лица.

По нова насърчителна мярка е осигурено стимулиране на работодателите да включат в заетост 1400 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Това са хора, регистрирани като безработни поне шест месеца, безработни до 24 години, такива с основно и по-ниско образование, както и хора над 50 години, за които ще се субсидира половината от трудовото възнаграждение и дължимите от работодателя осигуровки.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2016 г. в заетост да бъдат включени 2200 безработни лица. Със средства от държавния бюджет проект „Красива България” ще осигури заетост на 550 лица и професионално обучение на 200 регистрирани лица в бюрата по труда.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата за следващата година – 420 лева при пълен работен ден. Повишава се и трудовото възнаграждение на младежите по програма „Старт в кариерата“ – от 430 лв. на 500 лв. Увеличават се заплатите на ромските медиатори, на психолозите, както и на безработните, включени в редица други национални програми.

Правителството прие План за действие за 2016 г.

с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие План за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, и доклад за изпълнението на плана за 2015 г.

Общо 242 мерки трябва да бъдат изпълнени през тази година. Те са свързани с изготвянето на нормативни актове, които въвеждат изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2016 г. и до края на април 2017 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срокове за въвеждане в българското законодателство са изтекли, но все още не са реализирани.

С част от поставените цели в плана за 2016 г. ще бъде осигурено прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС, изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС. Включени са и 33 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 11 процедури за нарушения и 11 запитвания на ЕК, получени в рамките на Пилотния проект на ЕС. За изпълнение през тази година са включени и 82 мерки от плана за 2015 г., от които 62 не са реализирани в срок, а 20 са със заложени срокове за изпълнение през тази година.

Причина за забавянето е недоброто планиране на работата на министерствата по започване на процеса на разработване на нормативни актове, както и продължителното вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, особено в случаите, когато в изготвянето и съгласуването на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства.

Табло №32 с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 октомври 2015 г. Крайният срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актове беше 10 декември. За България към тази дата невъведени бяха седем директиви от 1099, т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,6 на сто.

В резултат на засиления мониторинг и предварителен преглед на ангажиментите по въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС, резултатът от предишното Табло №31 (0,7% дефицит) беше подобрен, като към края на декември 2015 г. са останали невъведени четири директиви.

„Лекарски асистент“ става регулирана професия

Правителството добави в списъка на регулираните професии в България професията „лекарски асистент“. Включването й в този списък отговаря на изискванията в системата на здравеопазването и на законовите изисквания за регулирана професия по Закона за признаване на професионални квалификации.

Приети бяха и нови наредби за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Архитектура“ с професионална квалификация „Архитект“ и по специалността „Ветеринарна медицина“.

Наредбите, с които се определят държавните изисквания към образованието на бъдещите архитекти и ветеринарни медици, са разработена на базата на световните тенденции в тези области, както и на изменената Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионалните квалификации. Нововъведенията са свързани с допълване на академичното обучение с професионален стаж, въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити, както и с изискване за професионална преддипломна практика по специалността.

Одобрена е Националната статистическа програма за 2016 година

Правителството прие Националната статистическа програма за 2016 година и одобри отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2015 г.

През тази година НСИ планира да проведе 248 национални изследвания, сред които новите са свързани с разрешенията за пребиваване на чужденци в България, продължаващото професионално обучение на заетите лица, образованието и обучението на възрастни и др. НСИ ще участва и в различни проекти на Европейската комисия като „Младите хора на пазара на труда” – допълнителен модул към Наблюдението на работната сила, регионалната бизнес демография и бизнес демография с работодател, статистика на фамилния бизнес и т. н.

През 2015 г. институтът успешно е провел 244 статистически изследвания, а органите на статистиката – 44. В отчета е отделено специално внимание на изследванията и дейностите, които са проведени за първи път, като „Наблюдение на структурата на заплатите“, „Потребление на енергийни продукти в домакинствата“, както и тримесечно изследване за изчисляване на индекси на цените на жилищата.

През изминалата 2015 г. е разработена и внедрена Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 за електронните услуги в Националния статистически институт.

Осигуряват се 6 млн. лв. за контрол на язовирните стени

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 197 638 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 година.

Със средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще се осигури финансова възможност на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да изпълнява възложените й контролни функции по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивна сигурност или по ликвидирането им.

В края на миналата година бяха направени промени в структурата и функциите на ДАМТН, съобразени с измененията в Закона за водите за създаване на единен орган по контрола на язовирните стени и съоръженията към тях. Щатната численост на агенцията беше увеличена със 120 бройки.

Актуализирана е Тарифата за таксите,

които се събират от КРС

Правителството актуализира Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

За да се стимулира използването на обхвати над 50 GHz се намалява еднократната административна такса за мрежи от вида „точка към точка“ (радиочестотни ленти 55-57 GHz и 57-59 GHz, както и 71-76 GHz и 81-86 GHz).

Въвежда се еднократна административна такса и годишна такса за ползване на електронни съобщителни мрежи, използващи индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди.

Във връзка с Решение 2015/750/ЕС относно хармонизирането на радиочестотната лента 1452-1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза, са определени еднократна административна такса и годишна такса за обхват 1,5 GHz.

Предложено е разделяне и на годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения от интегрирана мобилна спътникова система в обхват 2 GHz.

Инвестиция за над 50 млн. евро ще бъде реализирана в икономическа зона София – Божурище

Правителството даде съгласието си „Национална компания индустриални зони” ЕАД да продаде свой недвижим имот от 303 дка в икономическа зона София – Божурище. Инвеститорът, който иска да закупи имота, е „ЮСК Бул“ ЕООД, чийто инвестиционен проект предвижда строителство и експлоатация на голям иновативен логистичен център за обслужване дейността на дружеството, както и на други дружества от групата ЮСК – Дания в Централна и Източна Европа.

В момента групата на ЮСК се състои от повече от 2300 магазина в 41 страни по света. Годишният й оборот е около 2,9 млрд. евро. Планираната инвестиция на територията на икономическа зона София – Божурище първоначално е в размер на около 50 млн. евро, като се очаква да нарасне до 100 млн. евро. Инвестицията ще се реализира във възможно най-кратки срокове – за годините 2016-2018, като периодът за поддържането й е не по-малък от 20 години.

Броят на заетите в дружеството, след реализиране на инвестицията, се очаква да бъде 120 човека с тенденция за нарастване до 200. По време на строителството ще бъдат заети около 500 души.

Сделката за продажба на имота ще бъде осъществена по цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Общините Хасково и Драгоман получават имоти

от държавата

Правителството предостави на община Хасково 12 дка прилежащ терен към сградите и спортната площадка на Природоматематическата гимназия „Акад. Боян Петканчин”. Площите ще бъдат ползвани от местната власт за подобряване на външната среда и за изграждане на ограда на училищния двор.

Община Драгоман ще ползва осем стаи в административната сграда на ул. „Захари Стоянов” №26 в града. Помещенията са необходими за създаването на архив за документи на техническата служба и служба „Местни данъци и такси”, както и за администриране на социални дейности и предоставяне на социални услуги.

На Агенция „Пътна инфраструктура” Министерският съвет предостави за управление имоти – публична държавна собственост. Терените се намират в землището на с. Марикостиново и са засегнати от трасето на Лот 4 на АМ „Струма”.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот, управляван досега от Министерството на правосъдието. Теренът от 1,3 дка се намира на ул. „Страцин” №3 в Добрич, не се ползва по предназначение и е загубил характеристиките си на имот – публична държавна собственост.

Кабинетът отне от МВР правото на управление върху два имота поради отпаднала необходимост. Те се намират на ул. „Тодорини кукли” №47 в София и са с площ съответно 7 дка и 20 дка с построени в тях сгради. Поради липса на интерес към тях от други държавни институции, имотите преминават в управление на областния управител.

Прието беше и решение за отчуждаване на четири частни имота в землището на с. Нова Надежда, община Хасково, необходими за реконструкцията на жп линията Първомай-Свиленград. Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Джанфранко Сантолини е освободен като почетен консул на България в Сан Марино

Министерският съвет освободи Джанфранко Сантолини като почетен (нещатен) консул на България в Сан Марино. Той заема поста от 2005 г., а консулските му функции се прекратяват по негово желание.

За ратификация е предложен Меморандумът

за партньорство по проекта „Национална франкофонска инициатива”

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписания през октомври 2015 г. Меморандум за партньорство с Международната организация на франкофонията (МОФ) и правителствата на България, Албания, Армения, Хърватия, Египет, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словения. Меморандумът е във връзка с проект „Национална франкофонска инициатива 2015-2018” в рамките на програмата „Френският език в международните отношения”.

Документът е резултат от одобрен от МОФ проект на България, който предвижда служители в държавната администрация и дипломати да преминат специализирани курсове по и на френски език. Съгласно бюджета на проекта, българската страна ще получи над 800 000 лв. за период от четири години, с които да обучи повече от 1000 български държавни служители. От българска страна финансирането се изразява в осигуряване на 25% от средствата, необходими за провеждане на обученията, като останалите 75% са осигурени от МОФ.

Акцентът на българския проект е върху Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018, мярка 8. „Разработване на програма за обучение на Екипа на Председателството”, в която е заложено обучението на френски език.

България ще получи над 5,8 млн. евро

за подобряване на устойчивостта

на Националната програма по туберкулоза

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните през октомври м. г. Рамково споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“. Съгласно Потвърждението страната ни ще получи средства в размер до 5 822 822 евро, считано от м. октомври 2015 г. до м. октомври 2018 г.

Основната цел на Програмата е да се осигури ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза и ранно стартиране на лечението, особено сред пациентите от най-уязвимите групи със специфичен фокус сред ромската общност.

Чрез безвъзмездната помощ за следващите три години дейностите ще се фокусират върху подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане на подходи, ориентирани към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията; осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени организации; подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза.

Основните целеви групи на Програмата са пациентите с туберкулоза и техните контактни лица; лица от ромска общност; лица, лишени от свобода; деца в риск, бездомни; лица с наркотична и алкохолна зависимост; хора, живеещи с ХИВ/СПИН; пациенти с диабет; бежанци и мигранти.

Чрез безвъзмездната помощ ще се осигури съфинансиране на дейностите, предвидени по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2016-2020 г. Чрез изпълнението на дейностите, подкрепени от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,2 на 100 000 население през 2014 г.

В изпълнение на дейностите по Програмата за тригодишния период на изпълнение се очаква заболеваемостта от туберкулоза (на 100 000 души население) да бъде намалена на 22,5 през 2018 г.

На Българо-германския съвет за коопериране

беше отчетен повишен интерес на германски компании към страната ни

Правителството одобри резултатите от 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране, проведена на 12 октомври 2015 г. в Берлин. На нея бяха договорени конкретни проекти и инициативи за разширяване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, туризма, енергетиката и енергийната ефективност, електронното управление, малки и средни предприятия, инфраструктура.

Двете страни отчетоха, че след възстановяването на инвестиционните гаранции на федералното правителство за проекти в България, се отчита повишен интерес от страна на германски компании към България и следва да се обединят усилията за още по-ефективно сътрудничество. Българо-германският съвет за коопериране трябва да се използва за привличане на нови инвестиции и участие на германски компании в проекти от национално и европейско значение, както и да допринесе България да стане още по-привлекателна дестинация за германските инвестиции.

От германска страна беше дадена положителна оценка на проведената сесия, участие в която взеха над 100 представители на двете страни.

Одобрена е позицията на България

за Среща на върха на ЕС по авиация

Правителството одобри позицията на България за участие в Среща на върха по авиация на Европейския съюз, която се провежда на 20 и 21 януари в Амстердам.

Срещата се организира под домакинството на Нидерландското председателство и се определя като едно от най-съществените събития през тази година. В нея ще участват представители на Европейската комисия, Европейския парламент, транспортни министри, генерални директори на национални надзорни органи и представители на авиационния бизнес от 28-те държави-членки на ЕС. В рамките на тематични панели ще бъдат дискутирани ключови аспекти от Стратегията за въздухоплаване в Европа и европейските приоритети, свързани с интелигентното регулиране, свързаността и иновациите в авиационния отрасъл.

Правителството се запозна и с резултатите от две заседания на Съвета на ЕС.

Финансовите министри обсъдиха на 8 декември 2015 г. в Брюксел актуалното състояние на предложението за данък върху финансовите сделки. Преглед беше направен и на предложението за директива относно обща консолидирана корпоративна данъчна основа за облагане с корпоративен данък по отношение на разпоредбите, свързани с мерките срещу ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Европейската комисия представи пакета от документи за Европейския семестър за 2016 г., в който са включени Годишният обзор на растежа и Докладът по механизма за ранно предупреждение, както и проектните препоръки за еврозоната. Комисията представи и съобщение относно доизграждането на банковия съюз и своето предложение за създаване на Европейска схема за гарантиране на депозитите. Съветът се запозна с постигнатото разбирателство в рамките на Икономическия и финансов комитет за обща позиция по гъвкавостта в рамките на Пакта за стабилност и растеж, както и с инициативите в областта на борбата с финансирането на тероризма. ЕКОФИН прие заключения относно бъдещето на Кодекса за поведение (Данъчно облагане на предприятия), относно мерките срещу намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, както и относно статистиката на ЕС.

В периода 15-19 декември 2015 г. в Найроби, Кения, се проведе заседание на Съвета на ЕС „Външни работи/Търговия“, както и Х конференция на Световната търговска организация (СТО). На Съвета беше обсъдена позицията на ЕС по разглежданите в рамките на конференцията въпроси и се приеха заключения в тази връзка.

Министерската конференция на СТО приключи с приемането на т. нар. „Пакет от Найроби“, включващ шест решения относно експортната конкуренция, обществените запаси за целите на продоволственото обезпечаване, специалния защитен механизъм за селскостопански стоки за развиващите се страни, памука, преференциалните правила за произход за най-слабо развитите страни, преференциалното третиране на услугите и доставчиците на услуги от най-слабо развитите страни. Конференцията прие и Министерска декларация, очертаваща постигнатите резултати и значението на организацията в контекста на 20-ата й годишнина и бъдещата работа на СТО. Одобрени бяха и присъединяването на Либерия и Афганистан към СТО и приключването на преговорите за разширяване на обхвата на плурилатералното Споразумение по информационните технологии. 

Консорциум „Гражданско летище

Горна Оряховица” е определен за концесионер

на летище Горна Оряховица

Правителството определи за концесионер на летище Горна Оряховица единствения участник в процедурата за предоставяне на концесията – Консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица”.

Срокът на концесията е 35 години. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през който не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период той ще извършва годишно концесионно плащане в размер на по-голямата от следните две суми:

– 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или

– 70 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията, са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.

Определен е двумесечен срок, от влизането в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор; да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор; да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му; да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.

Правителството прие също така предложението на концесионера „ТЕЦ Свилоза” АД да бъде прекратен по взаимно съгласие договорът от 2013 г. за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищния терминал „Видин-юг”. Споразумението за това ще бъде сключено при условие, че дружеството извърши всички дължими плащания по концесионния договор и възстанови подкрановия път на пристанищния терминал в състояние, отговарящо на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

Инвестиции за над 57 000 лв. ще бъдат направени

в проучване на подземни богатства в землището

на Садово

Правителството одобри издаването на разрешение за проучване на възможностите за добив на строителни материали от площта „Милкова мера”, разположена в землището на с. Садово в община Аврен.

Титуляр на разрешението, което се издава за една година, е „Техком” ООД. Минималният очакван размер на инвестициите за този срок е 57 000 лева, а за мероприятията по опазване на околната среда са предвидени 5 000 лева.

Одобрена е нова наредба

за Административния регистър

Правителството одобри Наредба за Административния регистър, която регламентира условията и реда за воденето, поддържането и ползването на данните в него.

Според новите правила регистърът ще се поддържа чрез създадената по европейски проект Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). С наредбата се определят още обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, както и интегрираното поддържане на ИИСДА с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация.

Системата се поддържа от Администрацията на Министерския съвет, така че да осигурява необходимата информация за формиране и провеждане на държавната политика в областта на държавната администрация, свободен достъп до данните в публичната част на регистъра, предоставяне на информацията по ясен и разбираем начин и защита на данните в регистъра от неправомерен или случаен достъп. Целта е осигуряване на единен източник на информация за органите на изпълнителна власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация.

Въвеждането на данните ще се извършва от определени със заповед служители във всяка административна структура, които имат задължението за тяхното навременно обновяване, така че да се предоставя актуална информация както на гражданите и бизнеса, така и на административните органи за взимане на управленски решения.

Регламентирани са две нива на контрол върху изпълнението на задълженията за въвеждане на информацията в Административния регистър. Първият е децентрализиран – осъществя се във всяка административна структура от главния секретар. Вторият контрол ще бъде централизиран и ще се извършва от служители в администрацията на Министерския съвет. Неизпълнението на задълженията за пълнота и достоверност на информацията, както и за спазване на сроковете за нейното вписване, е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.

Териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД се оптимизират

С промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се прави оптимизация на териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Техният брой се намалява от пет на три при запазване на обхвата на териториалната компетентност, като се цели да се постигне по-голяма оперативност на база съществуващата добра взаимосвързаност и координация. Общата щатна численост на персонала се запазва.

Целта е да се промени организацията на работа, оперативността и гъвкавостта при разпределянето на контролните дейности, свързани с работата по сигнали и проверки.

Промените ще поставят акцент върху стратегическото развитие и планирането от гледна точка на правомощията на председателя на ДАЗД.

Правителството отпуска над 1 млн. лв.

за три общински проекта

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 1 040 000 лв. по бюджетите на три общини.

Казанлък получава 500 000 лв. за довършване на проекта за изграждане на Музей на розата. Експозицията по модерен и съвременен начин ще съхрани и представи над тристагодишната история на българската маслодайна роза и производството на розово масло.

За изграждане на многофункционална спортна зала се предоставят 500 000 лв. по бюджета на община Шумен, която има утвърдени традиции в областта на спорта и е домакин на Международния конкурс „Панчо Владигеров“. Реализирането на този проект ще допринесе за подобряване на инфраструктурата по отношение на спорта и културата в общината.

По бюджета на община Кърджали са предвидени 40 000 лв. за продължаване на археологическите разкопки на комплекс „Перперикон-Кьрджали“.

Предоставените средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 г.

Одобрена е българската позиция за заседание

на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”

Правителството одобри позициите на България за участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 25 и 26 януари в Амстердам.

В рамките на срещата министрите на вътрешните работи ще обсъдят борбата с тероризма и европейската гранична и брегова охрана.

По време на заседанието министрите на правосъдието ще проведат дискусия на тема противодействие на престъпленията в киберпространството. България счита, че създаването на обща юрисдикционна рамка на европейско ниво ще улесни правоприлагащите органи при упражняването на тяхната компетентност. България споделя позицията, че е необходимо да се предприемат действия на европейско ниво за намиране на изход от ситуации, в които изпращането и/или изпълнението на молби за правна помощ е невъзможно или значително затруднено. Като алтернатива се разглежда задълбочаването на оперативното сътрудничество и осигуряване на процесуални възможности за незабавно предоставяне на информация между звената за противодействие на компютърните престъпления. Заслужава да се обмисли възможността за сключването на споразумения за разбирателство и сътрудничество в тази област както между отделните държави-членки, така и между държави-членки и трети държави, които да предвиждат обучение и обмен на кадри с цел повишаване на компетентността на правоохранителните и правоприлагащите органи в съответните държави.

България споделя виждането, че е необходимо изграждане на европейска правна рамка за събиране и съхранение на електронни доказателства, която следва да даде единно определение на понятието „електронно доказателство” и да предвижда създаването на общностен режим, уреждащ регистрацията, упражняването на дейността, правата и задълженията на доставчиците на информационни услуги във връзка със събирането на доказателства за целите на наказателното производство. Специален акцент в нея следва да бъде включването на достатъчни гаранции за пълното спазване на основните права, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и Хартата за основните права на Европейския съюз.

Прекратяват се процедурите за концесия

на 15 плажа

Прекратяват се откритите процедури за предоставяне на концесия за услуга на 15 морски плажа. Решението е резултат от одобрения от Министерския съвет в края на миналата година проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, предложен от Министерството на туризма. Със законопроекта се предвижда промяна, свързана с прехвърляне на дейностите по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма и промяна на органа по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове.

Целта на приетото днес решение е да не се допусне компрометиране на процедурите по управление и стопанисване на плажовете и да се минимализира рискът за осигуряване на услуги и достъп до морския плаж през активния летен сезон.

Съгласно предложените промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие цялостното провеждане на процедурите по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове, включително извършването на подготвителните действия за предоставяне на концесии, внасянето в МС на предложения за предоставяне на концесии за морските плажове и организирането на процедурите за определяне на концесионер, след влизане в сила на проекта на закон, ще бъде в компетенциите на министъра на туризма и извън правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Плажовете, зо които се отнася решението са: „Св. Влас – централен“, община Несебър, „Градина-запад“, община Созопол, „Лозенец“, община Царево, „Червенка“, община Созопол, „Бургас-север“, община Бургас, „Нов плаж – Св. Влас“, община Несебър, „Св. Влас – запад“, община Несебър, „Китен-юг“, община Приморско, „Росенец – север“, община Бургас, „Приморско-юг“, община Приморско, „Бяла – централен 5“, община Бяла, „Градина-централен“, община Созопол, „Бургас-централен“, община Бургас, „Черноморец – юг“, община Созопол, „Нестинарка“, община Царево.

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here