Казанлъчанин с предложение да бъдат премахнати общите водомери

0
3240
Общите водомери да бъдат премахнати, тъй като има голямо разминаване. Такова е предложението на казанлъчанина Младен Попов, което е изпратил в министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Причината е невъзможността за точно отчитане и направени експерименти. Ето и мотивите му изпратени до министерството:

 

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обръщаме се към Вас, по един национален проблем , който не е само наш частен. Това го правим защото Вие сте един от малкото радетели за едно по-хуманно и справедливо обществено управление.
В сградите етажна собственост са монтирани както индивидуални , частни водомери , а също така и на входа на захранването с вода общ водомер, които е собственост на ВиК операторите . В наредба №4 от 14.09.2004г. дв 88/8.10.2004г. чл(35) и общите условия на ВиК операторите от 21.08.2014г. чл25(5) е определена по административен път разлика между общия водомер на етажната собственост и индивидуалните водомери до 20 на 100. Тази норма е технически необоснована и в пълно противоречие с нормите и изискванията на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване приета с ПМС №47/15.03.2016г. и по специално на чл.2(1) т.1 – водомери (M I-001) по приложение №1. Съгласно тази наредба (ПМС № 47) максимално допустимата грешка (МДГ) – положителна или отрицателна – за обеми , доставяни при разходи между преходния разход (Q2)  включително и разхода на претоварване (Q4) е 2% за вода с температурата ≤30 . При водомерите не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване  на която и да е от страните , участващи в сделката.
Направихме редица опити и анализ на използваните водомери , при което заключихме , че :
-Използваните водомери не могат да удовлетворят изискванията на чл44(1) от закона за измерванията , т.е. да се използват по предзначение и да осигуряват доверие между ВиК оператора и потребителите, като грубо ощетяват потребителите.
-Инсталираните общи водомери показват много големи положителни грешки в реални работни условия и не удовлетворяват изискванията на ПМС 47 и за това използването на максималната допустима грешка е не допустима в търговката практика т.е. прилагането на чл.32(5) от наредба №4 и чл.25(5) от общите условия на ВиК оператора е технически необосновано и е правно нарушение.
-Ползвателите на индивидуални водомери в много фамилно жилище с етажна собственост се ощетяват два пъти – веднъж от не точността от индивидуалните водомери и втори път от не точността на общия водомер .
-Поради отказ на ВиК ООД Стара Загора да проведе изпитвания на общия водомер за работа в реални работни условия. Т.е. от 0 до 50 литра направихме такива при нас:
Имерени литри Показания на водомера
5 литра 5,75 литра                        грешка -15%
10 литра 11,7 литра                        грешка-17%
15 литра 17,4 литра                        грешка-16%
20 литра 23,1 литра                        грешка-15.5%
25литра 28.7 литра                        грешка-14.8%
30 литра 34.5 литра                        грешка-15%
Изходждайки от тези или други съображение ВиК Бургас е разработил наредба , в която общите водомери на етажната собстевеност се изпозлват само за контрол и своевременно откриване на повреди и технически неизправности по вътрешната сградната водопроводна мрежа.
При реалното отчитане на общия и индивидуалните водомери не е възможно да се осигури винаги едновременното им отчитане, много често показанията на индивидуалните водомери не се отчитат , а се сумират от общия водомер , което допринася за различията между общия и индивидуалните водомери .
ГОСПОДИН МИНИСТЪР ,
Вярваме че ще проучите направените от нас съображения и съждения  и в приемливи скорове ще бъде променена наредба №4/14.09.2004г,  ДВ 88 /08.10.2004г и ДВ 95/1.12.2013г.
Надяваме се и за едно Ваше разпореждане до приемането и утвърждаването на нова наредба , да се спре в практиката използването на общия водомер за плащането на водата като , водата се заплаща само по показанията на индивидуалните водомери.
В съответствие с чл. 8(7) на наредба №4/19.09.2004г. ДВ 88/8.10.2004 г.  и проведените общи събрания на живущите в жк.“Изток“ вход б и вход в  е определен представител пред ВиК Казанлък Младен Димитров Попов  тел: 0886 190 588 или е-мейл: Mph@dir.bg
Управител на
Блок 26 вход б жк.“изток“ Блок 26 вход в жк.“изток“
Гр. Казанлък Гр. Казанлък
Красимира Тенева Златка Колева
С уважение Младен Попов:
PS Машинен инженер специалност хидравлични машини , произвежда по свой патент хидравлични клапани за българските кари ,
PS Ако е необходимо според Вас можем да предоставим цялата преписка която сме водили със ВиК Стара Загора
Младен Попов“

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here