Хората питат: Регламентирано ли е сметището между Енина и Казанлък?

0
216

Във връзка с репортажа ви „По следите на кестените“, искам да изкажа своето възмущение от безотговорността на отговорните общински служители.

Искам да попитам това сметище, на което е захвърлено коренището, регламентирано ли е?

Защото ако не е означава, че и то е незаконно. И е в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Тъй като третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

Моля извършете проверка, защото аз съм убеден, че такъв договор няма. Отделно със своя Заповед кмета трябва да определи маршрут за извозване на отпадъците. Има ли такава заповед?

Има и общинска наредба, според която:

   Чл.15.             (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО иИЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1м3преди заверка на заповедната книга, отговорните по чл.14 лица подават в техническата служба на Община Казанлък молба по образец (приложение 1) за обектите на високото строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на възстановителните работи въз основа на които им се издава разрешение за направление на СО и ИЗМ (приложение 2).

Спазена ли е тя?

Не е – тъй като отговорност за дейностите по депонирането (обработка) на СО и ИЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото. А аз не видях такъв на това сметище.

Моля, потърсете отговори на поставените от мен въпроси.

Ганчо Иванов

 

 

 

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here