Строежът на пристройката на МГ-то без Технически паспорт?

0
249

Във връзка с търсените от нас отговори на въпросите: „Можеше ли да не се срути МГ-то, кой допусна позорното рухване и подложи на опасност живота и здравето на децата на Казанлък?“, потърсихме мнението на независим строителен експерт, работещ в българско министерство. Ето и неговите предположение относно коректността и пълнотата на строителната документация за градежа на Националния център по природо.математически науки:

 

Според ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и неговия чл.169 ал.1 „Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: 1. носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлотационни и сеизмични натоварвания“.

Чл.176 б ал.2 изисква  Техническият паспорт на съществуващ строеж да се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл.169,ал. 1-3, от лицата извършили обследването.

В Наредба №07/2 от 2007г. за проектиране на съоръжения в земетръсни райони чл.5 ал.1 се посочва: „В сградите

/неосигурени и осигурени на сеизмични въздействия/ се допуска да се извършват строителни и монтажни работи

/СМР/, в т.ч. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване или промяна на предназначението и натоварванията, при следните условия: 1. извършено обследване на цялата сграда съгласно глава трета „Обследване на съществуващи строежи“ от Наредба №06/5 за техническите паспорти на строежите. ал.2.

Не се издава разрешение за строеж за извършване на СМР по ал.1, ако не е съставен Технически паспорт на сградата с предвидени мерки за цялостното му осигуряване на сеизмични въздействия в съответствие с тази наредба и ако оценката за сеизмична осигуреност е отрицателна.

ВЕРОЯТНО ГРЕШКАТА НА ОБЩИНАТА И НАЙ ВЕЧЕ НА ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ Е В ТОВА ,ЧЕ: 1. той е издал  виза за проектиране и е одобрил проект без да е изготвен Технически паспорт на сграда, която се преустройва 2. Издал е строително разрешение въпреки изискването на чл.5 ал.2 от Наредба №07/2.

 

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here