„Твоят час“ в ОУ „Георги Кирков“

0
45

Първа публична проява с успехите от „Твоят час“ се състоя в ОУ „Георги Кирков“. Проектът BG05M2OP001 – 2.004-000: “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ – фаза 1 е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне е Министерството на образованието и науката.ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here