Журналистическо разследване – продължение

0
440

                               Трима човека знаят къде са „унищожените“ документи

 

Жалба с вх.N: ОС-3469, подадена на 24 март 2011 година до Общински съвет Казанлък се съхранява в каса, до която достъп имат само трима човека. Нейното съдържание никога не е било въвеждано в компютърната система на Общината, става ясно от Методическо указание за прилагане на Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, изпратено до кметовете на Общини и Председателите на Общински съвети от тогавашния председател на комисията –Филип Златанов. С него той задължава в местните законодателно органи да бъдат сформирани постоянни комисии по чл.25,ал.2 ,т.3 от ЗПУКИ. В писмото си Златанов изисква информация относно данните на лицата определени да участват в тези комисии, както и координатите на съответните комисии. Така Общинския съвет на Казанлък сформира комисията в мандат 2009-2011 година. До тогава регистър за конфликт на интереси се е подържал от същата комисия, като секретаря на Община Казанлък е трябвало да определи ред за съхраняването на сигналите, но такъв документ не е намерен до този момент.

Ето решението:  Създава комисия по чл. 25, ал. 2, т.3 от ЗПРКИ с наименование „Комисия по установяване конфликт на интереси“ в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Самарски – председател на Общински съвет – Казанлък

ЧЛЕНОВЕ: Цветанка Цакова Пискова – заместник-председател на Общински съвет – Казанлък; Елена Стойчева Стойчева – заместник-председател на Общински съвет – Казанлък.

 2. Определя следния предмет на дейност на комисията по т. 1:

2.1.Поддържа регистър на декларациите на общинските съветници, кмета на общината и заместник-кметовете на общината по чл. 12 от ЗПРКИ;  представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел;  управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, създадени с акт на Общинския съвет.

 2.2. Поддържа регистър за сигнали и искания за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 24 от ЗПРКИ.

2.3. Опазва поверените й писмени документи от неразрешен достъп на трети лица. Председателят на КУПКИ – Златанов нарежда в своето Указание в Общините да бъде създаден отделен регистър на всички постъпили декларации по чл.12 на Закона и всички жалби и сигнали на граждани за конфликт на интереси. Всичко това се съхранява десет години, което изисква осигуряване на подходящо място и условия за сигурност.Този който води регистъра за конфликт на интереси трябва да бъде запознат с изискванията за опазване на тайната на по- дателя на сигнала и на съдържащите се в сигнала данни. Според Закона сигналът се подава до органа по избора/назначаването или до постоянната комисията на общинския съвет по чл. 25, ал. 2, т. 3.  Сигналът или искането за установяване на конфликт на интереси се подава писмено и се регистрира. В глава Седма на ЗПРКИ е предвидена защита за подателя на сигнала. В чл. 32 е регламентирано, че лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това, че е подало сигнал. Създадена е забрана за лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала да не разгласяват данни и факти, свързани със сигнала и неговия подател.

Те са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

• да не разгласяват данните и фактите, които са им станали из- вестни във връзка с разглеждането на сигнала;

• да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

 При реализацията на проверката за установяване на конфликт на интереси се изслушва лицето, заемащо публична длъжност, и се събират данни (доказателствата) от значение за случая. Комисията или служи телят/те, които извършват проверката, могат да изискват допълнителна информация и документи от проверяваното лице, както и информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции. А тези органи и институции са длъжни в 14-дневен срок от получаване на искането да представят необходимата информация. Според Указанията как трябва да се завеждат сигналите в Общинска администрация, за да се запази тайната на подателя и цялата преписка на комисията, тъй като тя съдържа лични данни и документи от Полиция и Прокуратура, сигналите трябва да се входират с номера – и да се отбележи къде се намират.

Така жалба ОС -3469 е заведена в деловодството на Общинския съвет, но само трима членове на комисията знаят къде е тя.След изтичането на мандата на ПК по конфликт на интереси в ОбС, членовете й са задължени да съхраняват преписките на място до което нямат достъп трети лица освен членовете на комисията. Те трябва да ги съхраняват 10 години, а при невъзможност да ги предадат в Централен архив. Така след изтичането на мандата на предишния общински съвет целия регистър по Закона за конфликт на интереси е прибран и се съхранява в каса. Къде е тя могат да кажат трима човека – членовете на ПК по конфликт на интереси в мандат 2007 – 2011 година.

Това са Васил Самарски, Цветанка Пискова и Елена Стойчева.

За мен е необяснимо защо до този момент те мълчат. Необяснимо е и защо Полицията изисква документите от ОБС, след като трябва да го направи от тази комисия. Всички документи от местните комисии по конфликт на интереси се предават на органите на реда, чрез приемно – предавателни протоколи, в които трябва да са се разписали всички членове на комисията. Необяснимо е защо председателят на ОбС Казанлък не е попитал предната комисия?

Десислава Петкова

Коментари от Фейсбук

ОТГОВОРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here